Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi

Działalność

Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi realizuje w latach 2018 – 2019 projekt

pt Prezentacja i opis przedmiotowy etiud dokumentalnych PWSFTViT III etap realizacji zadania.

 

UMOWA Nr 04734/18/FPK/DWIM  z dnia 14.09.2018 r.  dotycząca dofinansowania zadań w ramach  PROGRAMU  Kultura cyfrowa

ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Wartość realizowanego zadania:

 

        - w 2018 r. 158 478,00 zł – dofinansowanie:  126 778,00 zł

                              -  w 2019 r.    80 386,00 zł –  dofinansowanie:    64 306,00 zł

 

 

 

W ramach projektu digitalizowane jest 150 tytułów etiud dokumentalnych, które następnie
w oparciu o oprogramowanie bazodanowe są sprowadzane do formatu o niskiej rozdzielczości oraz opisane i opracowane ze szczególnym uwzględnieniem zawartości przedmiotowej.

Film zostaje podzielony za pomocą timecodów na sekwencje, a następnie każda sekwencja jest szczegółowo opisywana oraz scharakteryzowana przedmiotowo za pomocą słów kluczowych. Obraz filmu w niskiej rozdzielczości wraz z kompletnym opisem przedmiotowym jest następnie upubliczniany na stronie:  www.etiudy.filmschool.lodz.pl oraz na portalu filmpolski.pl.

 • Baza danych o etiudach dokumentalnych upubliczniana jest w języku polskim i języku angielskim.
 • W procesie kwalifikacji filmów do opisu przedmiotowego i udostępnienia Fundacja  korzysta z wiedzy i doświadczenia wykwalifikowanej kadry naukowej PWSFTViT oraz uznanych polskich historyków specjalizujących się w powojennej historii Polski.
 • Odbiorcami zadania są wszyscy zainteresowani polskim filmem dokumentalnym oraz powojenną historią Polski, której filmy te są zapisem. Historycy, dokumentaliści, filmowcy dla których baza stanowić będzie źródło materiału archiwalnego, a także studenci, nauczyciele i uczniowie. Udostępnianie materiałów na dwujęzycznej stronie www. jest elementem szerokiej promocji polskiego filmu i polskiej historii. Z uwagi na fakt, że większość filmów kręcona była w Łodzi lub w jej okolicach, baza danych staje się ważnym źródłem informacji o historii lokalnej, miejscowych zabytkach i ludziach ważnych dla regionu.

 

 

Zadanie skierowane jest na umożliwienie nieograniczonej ilości odbiorców poprzez stronę www obejrzenia nieodpłatnie bogatego zbioru filmów dokumentalnych, które od 1949 r. powstawały w PWSFTViT w Łodzi. Udostępniony zostanie nie tylko zbiór filmowy ale także szczegółowy ich opis przedmiotowy. Przeglądarka umożliwia wyszukanie konkretnych zagadnień wraz z odpowiadającymi im fragmentami filmów. Wszystkie zdigitalizowane zasoby udostępniane są nieodpłatnie.

 

 

 

 

Partnerami w realizacji projektu są:

 

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im L.Schillera w Łodzi.

 • Wspólna realizacja projektu digitalizacji opisu i udostępniania etiud dokumentalnych

PWSFTviT w Łodzi.

 

Ośrodek Karta:  największe w Polsce archiwum społeczne, stawiające sobie za cel dokumentowanie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej oraz upowszechnianie wiedzy o niej.

 • Współpraca merytoryczna: merytoryczne opracowanie zdigitalizowanych zbiorów.

 

 

Urząd Miasta Łodzi – Departament Partycypacji Społecznej i Kultury

 • Wsparcie finansowe w wysokości 33 700,00 zł

Umowa nr DPK – BPS – III/13/18 z dnia 27.06.2018 r.

 6 IV 2018

W dniu 8 III 2018 odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi, któremu przewodniczył przewodniczący Rady, Rektor prof. Mariusz Grzegorzek.

Rada Fundacji podjęła uchwały w sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 rok.
 • zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2017 rok
 • pokrycia straty osiągniętej przez Fundację  za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 • udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji za 2017 rok.

PROTOKÓŁ I UCHWAŁY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

___________________________________________________________________________________________________

Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi  w 2018 r. w partnerstwie z PWSFTviT  im L. Schillera w Łodzi realizuje projekt pt Digitalizacja szkolnych filmów dokumentalnych.

Digitalizacja szkolnych filmów dokumentalnych ma na celu digitalizację 100 dokumentalnych filmów szkolnych wyprodukowanych w ramach procesu dydaktycznego PW SFTviT w Łodzi. Materiał filmowy zgromadzony w szkolnym archiwum PW SFTViT im. Schillera w Łodzi jest unikalny w skali światowej.

Ponad 5 tysięcy filmów realizowanych przez studentów w latach 1948-2015 stanowi niezbadane dziedzictwo, swoją skalą wykraczające poza obszar kultury polskiej. Obraz PRL-u zarejestrowany przez studentów wyraźnie różni się od materiałów „kanonicznych” np. PKF . Etiudy studenckie, późniejszych wybitnych autorów – Kazimierza Karabasza, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego, Krzysztofa Zanussiego, Marcela Łozińskiego, ale też i mniej znanych twórców to niepowtarzalny materiał do realizacji filmów montażowych oraz do badań historycznych i filmoznawczych.

Wyselekcjonowane materiały zostaną poddane digitalizacji w rozdzielczości 4K i poddane rekonstrukcji i korekcji barwnej. Zdigitalizowany zbiór w formatach wyjściowych zostanie zarchiwizowany w formie cyfrowej w formatach wyjściowych DPX 10bit 2K i W AV z md5 i QT ProRes 422HQ 25fps.

Wykonana zostanie kopia bezpieczeństwa zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, która będzie zdeponowana na zewnętrznych dyskach twardych.

Umowa z PISF nr DUK.50.19593.2017 z dnia 02. 07.2018 r.

wartość projektu:            168 326 zł
dofinansowanie z PISF: 150 000 zł

_________________________________________________________________

Fundacja Rozwoju Łódzkiej Szkoły Filmowej otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu „Łódź akademicka”realizowanego ze środków Urzędu Miasta Łodzi, którego operatorem jest  Centrum OPUS na realizację projektu pt ”Śladami Stanisława Lema”- warsztaty studentów PWSFTviT  w łodzi ze studentami z uczelni Sapir College z Izraela.

Projekt „Śladami Stanisława Lema” („In the Footsteps of Stanislaw Lem”) to program warsztatów i spotkań studentów animacji i wykładowców z Polski (PWSFTviT w Łodzi) ze studentami oraz wykładowcami z Izraela (Sapir College w Sderot). W wyniku intensywnych warsztatów, wymiany myśli i doświadczeń zostaną przygotowane animacje oparte o krótkie opowiadania Stanisława Lema, a w szczególności inspiracją staną się „Bajki robotów”. Projekt ten jest kontynuacją warsztatów realizowanych w roku 2016, dla których inspirację literacką stanowiła proza Brunona Schulza, pisarza o polsko – żydowskich korzeniach, a miasto Łódź ze swoimi niezwykłymi i tajemniczymi miejscami była inspiracją wizualną.

opus_logo
logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   _________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6 III 2017

W dniu 6 III 2017 odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi, któremu przewodniczył przewodniczący Rady, Rektor prof. Mariusz Grzegorzek.

Rada Fundacji podjęła uchwały w sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 rok.
 • zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2016 rok
 • pokrycia straty osiągniętej przez Fundację  za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 • udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji za 2016 rok.
 • przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.

W związku z kończącą się kadencją  odbyły się wybory  Zarządu Fundacji. Na członków Zarządu ponownie zostali wybrani Marian Szukalski, Janusz Tylman oraz Igor Duniewski

PROTOKÓŁ I UCHWAŁY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2016

__________________________________________________________________

29 XII 2016

Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi otrzymała środki finansowe Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury, w kwocie łącznej 362 948,00 zł na realizację zadania

Prezentacja i opis przedmiotowy etiud dokumentalnych PWSFTviT

w ramach Programu Kultura cyfrowa zgodnie z umową Nr 10979/16/FPK/DMP z dnia 28.12.2016 r.

W ramach zadania przygotowany zostanie system publikowania i opracowywania filmów dokumentalnych powstałych w ramach procesu dydaktycznego Szkoły Filmowej w Łodzi.

Z pozyskanych środków zakupione zostanie oprogramowanie umożliwiające dokładny, sekwencyjny opis filmu i jego publikację a także niezbędny do tego sprzęt. W drugim etapie zadania sto dwa filmy dokumentalne studentów Szkoły zostaną zdigitalizowane, opracowane i udostępnione nieodpłatnie na specjalnie dedykowanej stronie www.

Partnerzy zadania: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi oraz Ośrodek KARTA w Warszawie.

Patron medialny: Portal Filmowy Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl

_________________________________________________________________

Sprawozdanie finansowe za 2015

Sprawozdanie merytoryczne za 2015

__________________________________________________________________

Cyberiada najlepszym spektaklem roku 2015    czytaj więcej

__________________________________________________________________

Sprawozdanie finansowe 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2014

______________________________________________________________________________________

CYBERIADA

Stanisław Lem

Muzyczny spektakl dyplomowy studentów Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi.

Fundacja pomogła w realizacji spektaklu.

_SIA8749     więcej informacji:  www.filmschool.lodz.pl

______________________________________________________________________________________

ZEBRANIE RADY FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ

_SIA5775

W czwartek 12 marca 2015 odbyło się zebranie Rady Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi.                           Spotkaniu przewodniczył Rektor prof. Mariusz Grzegorzek. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Zarządu Fundacji.

Rada zapoznała się z bieżącą działalnością Fundacji oraz  podjęła uchwały:

-  o przyjęciu sprawozdań finansowego i merytorycznego za rok 2014

-  w sprawie przeznaczenia zysku netto osiągniętego przez Fundację w roku 2014

-  uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2014.

Dalszą część spotkania wypełniła informacja Rektora o bieżącym funkcjonowaniu Szkoły Filmowej oraz dyskusja             o planach działalności Fundacji  na najbliższe miesiące.

____________________________________________________________________________________

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok